Saturday, April 23, 2016

INYEMBEZI ZESIZWE : A Ndebele poem

While Zimbabwe/ Zimbabweans celebrate/mourn 36 years of Independence i thought of making an assessment in my own kind of way..INYEMBEZI ZESIZWE
Zigeleza kusa kwensuku
Abangaziboniyo yizikhotham’sila
Abazibonayo ngabathengisi
Uthini ngalokhu wena?
Senze njani sizwe sezinsizwa lamanina?
Sahlupheka isizwe abambalwa bekhomba ngophakathi
Indaba zesizwe sezixoxwa ensitha
Awu! sabhidlika sibhekile isizwe zinsizwa
Umadolo enyoka igama lakhe alikhulunywa
Selaba yinfihlo um’camo wemfene.
Isizwe sibuhlungu emathuneni nase njabulweni
Uzibuse lenhlalakahle akusahlangani
Inhlupheko lokuhlukuluzwa yimpilo
Ingane zesizwe zitshonelwe kungasanga
Maye! lixhotshwa libhekile impela
Sukumani bo! isikhathi sokuzenzela sesifikile
O’mdala, o’msha, owesilisa lo wesintwana
Impehlani nansi ibhidliza isizwe sibhekile
Zinsizwa zasendle umkhosi wendlala usulumathile
Sekuthunqa kungekho obasile
Ikusasa lethu alaziwa muntu
Nansi lesibhakabhaka sikhombisa umcilo wamakhosikazi kungekho mafu
Mhlola muni esibhekane nawo
Awu! zinsizwa zenhlabathi umhlaba uyahlaba impela
Uzibuse kaZulu sekholiswa ngabambalwa
Sindiso Nyathi ©